ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ҹáӡѺԴôԹûͧѹ÷بԵШӻͺ 6 %
หน้าแรก >> §ҹáӡѺԴôԹûͧѹ÷بԵШӻͺ 6 %
_______________________________________________________________________________________
 
 
       
   
   
[ 14-06-2567] โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(บทเรียนเรื่องวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น)โดยปราชญ์ชุมชน ...  
[ 14-06-2567] โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บทเรียนเรื่องวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น)โดยวิทยากรจากรพ.สต.สลักได ...  
[ 14-06-2567] มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ...   doc120240614101852.pdf 
[ 12-06-2567] เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
[ 12-06-2567] โครงการเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ...  
[ 29-05-2567] โครงการช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
[ 10-04-2567] ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีเทศน์มหาชาติ ตำบลสลักได ...  
[ 10-04-2567] ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกัน ...  
[ 29-03-2567] การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติโรงแรม ...   doc120240329160210.ศ 
[ 22-02-2567] สื่อพระราชบัญญัติควบคุมโรคจาการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562   doc120240222104142.pdf 
 
[ 28-05-2567] ประกาศประกวดราคา หมู่ 5 ถึงหมู่ 9   หมู่ 5 ถึงหมู่ 9 
[ 21-05-2567] ประกาศประกวดราคาหมู่ที่ 1 สายทางหน้าโรงเรียนสลัก   หมู่ที่ 1 สายทางหน้าโรงเรียนสลัก 
[ 02-05-2567] ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตงานโครงการ ถนน หมู่ 5 ถึง หมู่ 14   doc120240502143425.pdf 
[ 21-03-2567] ประกาศประกวดราคาหมู่ 6   หมู่ 6 
[ 19-02-2567] ประกาศประกวดราคาจ้างหมู่ 16   หมู่ 16 ชอยตลาดบีมาร์เก็ต 
[ 14-02-2567] ประกาศประกวดราคา หมู่ 16   หมู่ 16 ซอยทรัพย์ธานี 
[ 08-09-2566] ประกาศประกวดราคา หมู่ 13 3 14   หมู่ 13 หมู่ 3 หมู่ 14 
[ 06-09-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างหมู่ 10 16   หมู่ 10 หมู่ 16 
[ 16-08-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2   ถนนคอนกรีตหมู่ 2 
[ 15-08-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างหมู่ 9   ถนนคอนกรีต หมู่ 9 
 
[ 06-06-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ 1   หมู่ 1 
[ 10-04-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ 6   หมู่ 6 
[ 10-04-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมู่ 6  
[ 08-03-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมู่ 16   doc120240308123436.pdf doc220240308123436.pdf 
[ 25-07-2566] ประกาศผู้ชนะ หมู่ 14 หมู่ 16   หมู่ 14 หมู่ 16 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 10 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 16 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 10 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 3 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 15 
 
 
   
   
   
     
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
&nbsp แผนยุทธศาสตร์
&nbsp แผนพัฒนาท้องถิ่น
&nbsp แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
&nbsp รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
&nbsp คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ
&nbsp คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
&nbsp ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
&nbsp ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
&nbsp แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
&nbsp รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
&nbsp ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
&nbsp ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
&nbsp ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
&nbsp รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 
&nbsp แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
&nbsp รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
&nbsp ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
&nbsp การขับเคลื่อนจริยธรรม
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
&nbsp แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
&nbsp ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
&nbsp การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
&nbsp ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
&nbsp การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
&nbsp รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
&nbsp รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
&nbsp การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
&nbsp รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
&nbsp แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
&nbsp รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
&nbsp มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
&nbsp รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
 
 
&nbsp พ.ร.บ./พ.ร.ก.
&nbsp กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
&nbsp ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
     
   
 
   
   
     
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
     
   
     
     
   
     
     
   
     
 
 
 
 
 
     
     
 
 
ที่อยู่ : อบต.สลักได หมู่ที่ 4 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร 0-4451-4701 E-mail : saraban_06320123@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 09-0234-6527