กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได สายตรงนายก 0985869939  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี1
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  35.175.113.29
 
 
สำนักงานปลัด
________________________________________________________________________________________________________
สำนักงานปลัด
 
นางสุภาลัย แถบทอง
นางสุภาลัย แถบทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายคัมภีรภาพ ยวนจิต
นายคัมภีรภาพ ยวนจิต
พัฒนาชุมชน
นางวัชรี ประเสริฐศรี
นางวัชรี ประเสริฐศรี
นิติกร
นายสุรินทร์ อยู่ดีรัมย์
นายสุรินทร์ อยู่ดีรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจันทร์ฉาย กันนุฬา
นางสาวจันทร์ฉาย กันนุฬา
นักทรัพยากรบุคคล
ส.อ.ภิญโญ ปรางค์ชัยกุล
ส.อ.ภิญโญ ปรางค์ชัยกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
พ.จ.อ.อภิวัฒน์ โกรธกล้า
พ.จ.อ.อภิวัฒน์ โกรธกล้า
เจ้าพนักงานป้องกัน
นายพิทยา มานุจำ
นายพิทยา มานุจำ
นักวิชาการเกษตร
นายวิทยา ก่อแก้ว
นายวิทยา ก่อแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายสาโรจน์ เที่ยงตรง
นายสาโรจน์ เที่ยงตรง
นักพัฒนาชุมชน
นางนันทนะ บุญสอน
นางนันทนะ บุญสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจิราภรณ์ กองน้อย
นางสาวจิราภรณ์ กองน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปรียาภัสสร์ ปรุงเกียรติ
นางปรียาภัสสร์ ปรุงเกียรติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายยังตัง เกิดเหมาะ
นายยังตัง เกิดเหมาะ
พนักงานจ้างเหมาฯ
นายวิสัน ครอบแก้ว
นายวิสัน ครอบแก้ว
พนักงานจ้างเหมาฯ
นางดาวรี ส่งเสียงหล้า
นางดาวรี ส่งเสียงหล้า
พนักงานจ้างเหมาฯ
นางเนียม ธราจารวัฒน์
นางเนียม ธราจารวัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสถาพร ใจใหญ่
นางสาวสถาพร ใจใหญ่
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร 0-4455-8830 , โทรสาร 0-4455-8831 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615