กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี1
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.81.232.54
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
________________________________________________________________________________________________________
 [ 18-05-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 18-05-2561 ]การส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 [ 18-05-2561 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทถอ. ทุก อ.)
 [ 18-05-2561 ]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)
 [ 17-05-2561 ]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา (อำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 17-05-2561 ]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา (อบจ.สร. และ ทม.สร.)
 [ 17-05-2561 ]ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง (อำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 17-05-2561 ]ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง (อบจ.สร. และ ทม.สร.)
 [ 17-05-2561 ]แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4
 [ 17-05-2561 ]ขอส่งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
 [ 17-05-2561 ]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.)
 [ 17-05-2561 ]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก อบจ.สร.)
 [ 17-05-2561 ]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 17-05-2561 ]แจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม (นอ. ทุก อ.) 
 [ 16-05-2561 ]การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 
 [ 16-05-2561 ]การแก้ไขและเพ่ิมเติมแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 (อบจ.สร และ ทม.สร.)
 [ 16-05-2561 ]การแก้ไขและเพ่ิมเติมแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 (ทอ. ทุก อ.)
 [ 16-05-2561 ]แนวทางการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระ (อบจ.สร. และ ทม.สร.)
 [ 16-05-2561 ]แนวทางการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 16-05-2561 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.)
 [ 16-05-2561 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 16-05-2561 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 28" (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ และนายอำเภอสนม)
 [ 16-05-2561 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 70" (นายอำเภอจอมพระ และนายอำเภอชุมพลบุรี)
 [ 16-05-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอชุมพลบุรี)
 [ 16-05-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.)
 [ 15-05-2561 ]การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 
 [ 15-05-2561 ]การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2561
 [ 15-05-2561 ]แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.) 
 [ 15-05-2561 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
 [ 15-05-2561 ]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมความมั่นใจเด็กปฐมวัย" และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัด 6 กิจกรรมหลักโดยใช้ AR & Recording Application เพื่อเสริมพัฒนาการรู้จักตนเอง (Self Awareness) ของเด็กปฐมวัย"
 [ 15-05-2561 ]แจ้งเลื่อนโครงการอบรมโครงการอบรมสัมมนาด้านบุคคล จ.สุรินทร์ (กำหนดระหว่่างวันที่ 4-6 มิ.ย. 61)
 [ 15-05-2561 ]ขออนุญาตให้ข้าราชการในพื้นที่เดินทางไปราชการเพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษารูปแบบการทุจริต (นายอำเภอศรีขรภูมิ และนายอำเภอเมืองสุรินทร์)
 [ 15-05-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอสังขะ)
 [ 11-05-2561 ]การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 [ 11-05-2561 ]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561
 [ 11-05-2561 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2561 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 11-05-2561 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2561 (นายก ทม.สร.)
 [ 10-05-2561 ]ขอเลื่อนการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 [ 10-05-2561 ]ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 [ 10-05-2561 ]การดำเนินงานตามโครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี" ประจำปี 2561 ( ทอ.เมืองสุรินทร์ เขวาสินรินทร์ จอมพระ ลำดวน ปราสาท และศีขรภูมิ)
 [ 10-05-2561 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมีนาคม 2561 (นอ. ทุก อ.)
 [ 10-05-2561 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมีนาคม 2561 (นายก ทม.สร.)
 [ 10-05-2561 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมีนาคม 2561 (นายก อบจ.สร.)
 [ 10-05-2561 ]หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ. ทุก อ.)
 [ 10-05-2561 ]หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.)
 [ 10-05-2561 ]หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก อบจ.สร.)
 [ 09-05-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอปราสาท)
 [ 09-05-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอชุมพลบุรี)
 [ 09-05-2561 ]การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 3)
 [ 09-05-2561 ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาสายงานบริหาร และวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา พนักงานส่วนท้องถิ่น ในเขต จ.สุรินทร์
 [ 09-05-2561 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ทุก อ.)
 [ 09-05-2561 ]การเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล (นอ. ทุก อ.)
 [ 09-05-2561 ]การเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล (นายก ทม.สร.)
 [ 09-05-2561 ]การเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล (นายก อบจ.สร.)
 [ 09-05-2561 ]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก ทม.สร.)
 [ 09-05-2561 ]การประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 [ 08-05-2561 ]ขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)
 [ 08-05-2561 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
 [ 08-05-2561 ]แจ้งเลื่อนการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 [ 08-05-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ.ลำดวน และบัวเชด)
1 2 3
 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร 0-4455-8830 , โทรสาร 0-4455-8831 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615