กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได สายตรงนายก 0985869939  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี1
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  34.229.119.29
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
________________________________________________________________________________________________________
พิธีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ 
"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โครงการแห่เทียนพรรษา
โครงการแห่เทียนพรรษา 
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหายการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหายการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
สลักไดเกมส์
สลักไดเกมส์ 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนแสนสุข
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนแสนสุข 
โครงการจัดการสืบสานส่งเสริม งานประเพณี วันสงกรานต์และผู้สูงตำบลสลักได
โครงการจัดการสืบสานส่งเสริม งานประเพณี วันสงกรานต์และผู้สูงตำบลสลักได 
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เทศน์มหาชาติ
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เทศน์มหาชาติ  
โครงการอบรมญาติธรรม - ปฏิบัติธรรม
โครงการอบรมญาติธรรม - ปฏิบัติธรรม  
โครงการบรรพชา - อุปสมบท ภาคฤดูร้อน
โครงการบรรพชา - อุปสมบท ภาคฤดูร้อน  
โครงการอบรม ประชุม จนท.ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน
โครงการอบรม ประชุม จนท.ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 
กิจกรรม
กิจกรรม "การแปรรูป ปลาดุก ไก่พื้นเมือง และหมูอินทรีย์" 
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด 
กีฬาปฐมวัย
กีฬาปฐมวัย 
โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้
โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ 
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปศุสัตว์ร้อยเอ็ดด
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปศุสัตว์ร้อยเอ็ดด 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กวนข้าวทิพย์
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กวนข้าวทิพย์ 
โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารเสริมสัตว์
โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารเสริมสัตว์ 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมการสร้างโรงเรือนสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมการสร้างโรงเรือนสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงหมูหลุม และวิธีดูแลป้องกันรักษา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงหมูหลุม และวิธีดูแลป้องกันรักษา 
โครงการให้ความรู้ทางกฏหมาย
โครงการให้ความรู้ทางกฏหมาย 
โครงการส่งเสริมด้านการประมง
โครงการส่งเสริมด้านการประมง "กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง" 
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ "การเลี้ยงโคขุนแบบครบวงจร" 
ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์
ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 
คณะจากกรมปศุสัตว์ด้านคุณภาพสิ้นค้ามาขอเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะไปตรวจหาสารเร่งเนิ้อแดงและโรคฉี่หนู
คณะจากกรมปศุสัตว์ด้านคุณภาพสิ้นค้ามาขอเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะไปตรวจหาสารเร่งเนิ้อแดงและโรคฉี่หนู 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันสาธารณภัย และซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันสาธารณภัย และซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560  
คณะศึกษาดูงานการพัฒนา Cluster ด้านปศุสัตว์
คณะศึกษาดูงานการพัฒนา Cluster ด้านปศุสัตว์  
โครงการสร้างความปรองดอกสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วัดสุนทรอุทิศ)
โครงการสร้างความปรองดอกสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วัดสุนทรอุทิศ) 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 
หมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี
หมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี 
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ชุมแสง
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ชุมแสง 
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง อบต.สลักได ร่วมกันปลูกต้นไม้
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง อบต.สลักได ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหมาย การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหมาย การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมสู่วิถีพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเชิงปฏิบ้ติการ
โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมสู่วิถีพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเชิงปฏิบ้ติการ 
คณะศึกษาดูงานจากชาวบ้านตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
คณะศึกษาดูงานจากชาวบ้านตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ 
โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้
โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้ 
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดินและรณรงค์ไถกลบตอซังฟางข้าว
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดินและรณรงค์ไถกลบตอซังฟางข้าว 
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
กิจกรรมคลินิกฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา สำหรับเยาวชนและประชาชนตำบลสลักได
กิจกรรมคลินิกฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา สำหรับเยาวชนและประชาชนตำบลสลักได 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาปฐมวัย
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาปฐมวัย 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
โครงการอบรมอาชีพ ให้กลุ่มแม่บ้านตำบลสลักได
โครงการอบรมอาชีพ ให้กลุ่มแม่บ้านตำบลสลักได 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร 0-4455-8830 , โทรสาร 0-4455-8831 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615