กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได สายตรงนายก 0985869939  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี1
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  34.204.194.190
 
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหายการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหายการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
สลักไดเกมส์
สลักไดเกมส์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนแสนสุข
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนแสนสุข
โครงการจัดการสืบสานส่งเสริม งานประเพณี วันสงกรานต์และผู้สูงตำบลสลักได
โครงการจัดการสืบสานส่งเสริม งานประเพณี วันสงกรานต์และผู้สูงตำบลสลักได
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เทศน์มหาชาติ
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เทศน์มหาชาติ
 
 
[ 19-08-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่ ...   ประกาศ 
[ 24-06-2562] รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันท ...   แผนงานเคหะชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง แผนงานศาสนา แผนงานการเกษตร แผนงานพาณิชย์ แผนงานรวม 
[ 24-06-2562] รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ไตรมาสที่ 2 ...   แผนงบกลาง แผนบริหารงานทั่วไป แผนรักษาความสงบ แผนการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
[ 24-06-2562] งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561(เพิ่มเติม)   รายละเอียด 
[ 24-06-2562] งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561   รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
[ 15-07-2562] โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562  
[ 01-07-2562] แผนการจัดการองค์ความรู้  
[ 16-05-2562] สลักไดเกมส์  
[ 24-01-2561] โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้  
[ 23-01-2561] โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2561  
   
   
[ 25-08-2562] ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด ปี2562 )   doc120190825203508.pdf doc220190825203508.pdf doc320190825203508.pdf 
[ 25-08-2562] ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด ปี2562 )   doc120190825203448.pdf doc220190825203448.pdf doc320190825203448.pdf doc420190825203448.pdf doc520190825203448.pdf doc620190825203448.pdf 
[ 25-08-2562] ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด ปี2562 )   doc120190825203206.pdf doc220190825203206.pdf doc320190825203206.pdf doc420190825203206.pdf doc520190825203206.pdf doc620190825203206.pdf 
[ 25-08-2562] ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด ปี2562 )   doc120190825203105.pdf doc220190825203105.pdf doc320190825203105.pdf doc420190825203105.pdf doc520190825203105.pdf doc620190825203105.pdf 
[ 25-08-2562] ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด ปี2562 )   doc120190825203022.pdf doc220190825203022.pdf doc320190825203022.pdf doc420190825203022.pdf doc520190825203022.pdf doc620190825203022.pdf 
[ 23-12-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านทนง หมู่3(ทนง-แยกกำนัน) บ้านตะเซา หมู่15(ซ.ป่ากลัน) บ้านตระแบก(ตะโก-ตระแบก) บ้านกันแสง-คอโค(คอโค-สำโรง) 
[ 18-05-2560] โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได   รายชื่อผู้ซื้อแบบรายการ1 รายชื่อผู้ซื้อแบบรายการ2 รายชื่อผู้ยื่นซอง1 รายชื่อผู้ยื่นซอง2 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา1 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา2 
[ 26-12-2559] ผู้ชนะการประกวดราคา   doc120161226212916.pdf 
[ 13-12-2559] ประกาศรายชื่อผู้มาชื้อแบบ   doc120161213001643.pdf 
[ 26-09-2559] ประกาศผลการเสนอราคา   สรูปผลการเสนอราคา หมู่1 สรุปผลการเสนอราคา 
   
   
  [ 17-09-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 17-09-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS
  [ 17-09-2562 ]ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  [ 17-09-2562 ]การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 17-09-2562 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 [ 17-09-2562 ]ขอเชิญประชุมผู้แทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นระดับอำเภอ 
 [ 17-09-2562 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทถอ. ทุก อ.)
 [ 17-09-2562 ]ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 17-09-2562 ]การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งแสดงควาทมประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน พ.ศ. 2562
 [ 17-09-2562 ]สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
   
   
 
บทบาทอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560
แผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2561
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนป้องกันการทุจริต
โครงการ รายการข้อบัญญัติ
แนวปฏิบัติการการร้องเรียนทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
แผนการจัดการองค์ความรู้
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำปี 2560
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำปี 2561
   
 
 
 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร 0-4455-8830 , โทรสาร 0-4455-8831 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615