กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได สายตรงนายก 0985869939  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี1
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  35.175.113.29
 
 
 
"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการแห่เทียนพรรษา
โครงการแห่เทียนพรรษา
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหายการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหายการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
 
สลักไดเกมส์
สลักไดเกมส์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนแสนสุข
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนแสนสุข
 
 
[ 19-08-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่ ...   ประกาศ 
[ 24-06-2562] รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันท ...   แผนงานเคหะชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง แผนงานศาสนา แผนงานการเกษตร แผนงานพาณิชย์ แผนงานรวม 
[ 24-06-2562] รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ไตรมาสที่ 2 ...   แผนงบกลาง แผนบริหารงานทั่วไป แผนรักษาความสงบ แผนการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
[ 24-06-2562] งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561(เพิ่มเติม)   รายละเอียด 
[ 24-06-2562] งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561   รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด 
[ 30-01-2563] ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบ ...   ประกาศ 
[ 15-07-2562] โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562  
[ 01-07-2562] แผนการจัดการองค์ความรู้  
[ 16-05-2562] สลักไดเกมส์  
[ 24-01-2561] โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้  
   
   
[ 18-12-2562] ใบเสนอราคา   ใบเสนอราคา 
[ 18-12-2562] ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลางม.9 
[ 18-12-2562] ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลางม.3 ประกาศราคากลางม.5 นายประจักร ประกาศราคากลางม.5 นายเหลือม ประกาศราคากลางม.7นายภูมิ ประกาศราคากลางม.7 ประกาศราคากลางม.8 
[ 18-12-2562] ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลางม.9 
[ 18-12-2562] ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก   ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.3 
[ 05-01-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ม.9(ซ.รอบหนองน้ำ-นางฮวย สุขนึก) ม.9(ซ.รอบหนองน้ำ-นางฮวย สุขนึก) 
[ 05-01-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ม.7(ซ.นายบุญลาย-หนองไทร) ม.7(ซ.นายบุญลาย-หนองไทร) ม.7(ซ.นายภูมิ) ม.7(ซ.นายภูมิ) ม.8(ซ.ผช.ชม-คุ้มหนองไทร) ม.8(ซ.ผช.ชม-คุ้มหนองไทร) 
[ 05-01-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ม.5(ซ.นายเหลื่อม-บ้านตระแบก) ม.5(ซ.นายเหลื่อม-บ้านตระแบก) ม.3(ซ.โรงฆ่าสัตว์) ม.3(ซ.โรงฆ่าสัตว์) ม.5(นายประจักร-โคกเพชร) ม.5(นายประจักร-โคกเพชร) 
[ 16-12-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. ม.3 ม.4   doc120191216200027.3(แยกทนง-ลาดยางใหม่) doc220191216200027.4ข้างวัด-ลาดยางใหม่ doc320191216200027.4รอบ อบต 
[ 05-12-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   doc120191205194004.1(ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี) 
   
   
  [ 14-02-2563 ]แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  [ 14-02-2563 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563
  [ 14-02-2563 ]ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 
  [ 14-02-2563 ]การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) 
  [ 14-02-2563 ]การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
 [ 14-02-2563 ]ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 [ 14-02-2563 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนุบสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) 
 [ 14-02-2563 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 [ 14-02-2563 ]การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
 [ 14-02-2563 ]หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
   
   
 
บทบาทอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560
แผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2561
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนป้องกันการทุจริต
โครงการ รายการข้อบัญญัติ
แนวปฏิบัติการการร้องเรียนทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
แผนการจัดการองค์ความรู้
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำปี 2560
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำปี 2561
   
 
 
 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร 0-4455-8830 , โทรสาร 0-4455-8831 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615